AKTYWNE PROJEKTY

 

Dzienny Dom Opieki w Krakowie– projekt współfinansowany ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa I. 9. Oś Priorytetowa Region spójny społecznie Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencjakryzysowa – ZIT z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zwiększenie dostępności usług poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki w Krakowie”

Wartość Projektu: 1 726 240,70 PLN

Wartość Wkładu Unii Europejskiej: 1 467 304,59 PLN

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki dla 180 osób niesamodzielnych (100 kobiet i 80 mężczyzn) mieszkających na terenie miasta Kraków.

Dzienny Dom Opieki w Krakowie to BEZPŁATNY projekt skierowany do osób niesamodzielnych, w szczególności osób powyżej 60 roku życia, mających trudności w codziennym życiu związane z obniżeniem sprawności psychofizycznej, ograniczeniem możliwości podejmowania działań związanych z codziennym funkcjonowaniem i konieczność pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a także ich opiekunom nieformalnym.

W ramach Projektu przewidziano wsparcie dla 50 Rodzin / Opiekunów uczestników w zakresie przygotowania do kontynuacji opieki nad uczestnikiem po opuszczeniu Dziennego Domu Opieki

Zajęcia uzupełniane są terapią mającą na celu szeroko pojętą poprawę samodzielności życiowej – m.in. psychologiczną i zajęciową.
Usługi obejmują opiekę: pielęgniarską, rehabilitacyjną i fizjoterapeutyczną – której celem jest podniesienie sprawności ruchowej i aktywności pacjenta, psychologiczną, oraz terapię zajęciową – koncentrującą się m.in. na usprawnieniu manualnym.

Pobyty w placówce trwają od minimum 30 do maksymalnie 120 dni roboczych, 8h dziennie, 5 dni roboczych.

Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Dziennego Domu Opieki określa „Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Opieki w Krakowie”

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz Regulamin Organizacyjny dostępny są:

– W Punkcie Informacyjnym Projektu przy ul. Ks. Kazimierza Siemaszki 15a w Krakowie

– Na stronie internetowej Beneficjenta www.spokojna-jesien.com.pl

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich, beneficjentem projektu jest Caterserwis Sp. z o.o. przy ul. Ks. Kazimierza Siemaszki 15a 31-201 Kraków na podstawie umowy dofinansowanie nr RPMP.09.02.02-12-0459/19

Termin zakończenia Projektu kwiecień 2023

 

Do pobrania:

 

 

 

 

ZAKOŃCZONE PROJEKTY

 

Nasza placówka realizuje grant pn. OZ-431-1-84/20. ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Dom Spokojnej Jesieni BEATUS, ul. Ks. Siemaszki 15A 31-201 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 85 368,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020

W wyniku realizacji grantu:

Doposażono stanowiska pracy personelu DSJ Beatus w Krakowie oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne do przeciwdziałania COVID -19.

Doposażono Dom Spokojnej Jesieni Beatus w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Utworzono 4 miejsca do izolacji/ kwarantanny dla mieszkańców.

Utworzono 4 miejsca do izolacji/ kwarantanny / noclegu dla personelu, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów ze względu na zagrożenie SARS-CoV-2

 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.