Nasza placówka realizuje grant pn. OZ-431-1-84/20. ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Dom Spokojnej Jesieni BEATUS, ul. Ks. Siemaszki 15A 31-201 Kraków w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 85 368,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020

W wyniku realizacji grantu:

– Doposażono stanowiska pracy personelu DSJ Beatus w Krakowie oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne do przeciwdziałania COVID -19.

– Doposażono Dom Spokojnej Jesieni Beatus w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

– Utworzono 4 miejsca do izolacji/ kwarantanny dla mieszkańców.

– Utworzono 4 miejsca do izolacji/ kwarantanny / noclegu dla personelu, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów ze względu na zagrożenie SARS-CoV-2

 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.